download: Vi phạm tuần 36

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Huỳnh Thanh Nhật An 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 09/05/2019 -2.00  
2 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
3 Võ Nam Duy 10A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
4 Nguyễn Thành Đạt 10A1 Đi học trễ 08/05/2019 -2.00  
5 Nguyễn Thành Đạt 10A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
6 Nguyễn Thành Đạt 10A1 Không chấp hành kỷ luật 08/05/2019 -4.00  
7 Nguyễn Thụy Ngọc Hân 10A1 Vắng có phép 10/05/2019 0.00  
8 Hồ Thanh Hương 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
9 Nguyễn Quốc Khánh 10A1 Đi học trễ 07/05/2019 -2.00  
10 Vương Gia Tân 10A1 Vắng có phép 10/05/2019 0.00  
11 Trần Ngọc Thảo 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
12 Dương Minh Thư 10A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
13 Hứa Thị Quế Trang 10A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
14 Hứa Thị Quế Trang 10A1 Vắng có phép 09/05/2019 0.00  
15 Hứa Thị Quế Trang 10A1 Vắng có phép 10/05/2019 0.00  
16 Trần Ngọc Bảo Trâm 10A1 Vắng có phép 09/05/2019 0.00  
17 Trần Ngọc Bảo Trâm 10A1 Vắng có phép 10/05/2019 0.00  
18 Lưu Nguyễn Thủy Trúc 10A1 Đi học trễ 07/05/2019 -2.00  
19 Bùi Anh Tú 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 09/05/2019 -2.00  
20 Phạm Như Ý 10A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 04/05/2019 -4.00  
Tổng: -24.00 20

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Phạm Quang Dự 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
2 Trần Thị Cẩm Dương 11A1 Vắng có phép 07/05/2019 0.00  
3 Trần Minh Hiếu 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
4 Hồ Huy Hoàng 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 07/05/2019 -4.00  
5 Hồ Huy Hoàng 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 06/05/2019 -2.00  
6 Huỳnh Hương 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
7 Nguyễn Trần Phương Lê 11A1 Vắng có phép 09/05/2019 0.00  
8 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 09/05/2019 -2.00  
9 Liêu Gia Minh 11A1 Không chấp hành kỷ luật 09/05/2019 -4.00  
10 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng có phép 10/05/2019 0.00  
11 Đặng Thị Kim Nhi 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
12 Huỳnh Thị Ngọc Nhi 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
13 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 04/05/2019 -4.00  
14 Nguyễn Thị Kim Phụng 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
15 Dương Thị Thanh Tâm 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
16 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 04/05/2019 -4.00  
17 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
18 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
19 Võ Thị Kim Thúy 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
20 Trần Nguyễn Anh Thy 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
21 Nguyễn Thị Ái Xuân 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
Tổng: -44.00 21

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Đi học trễ 10/05/2019 -2.00  
2 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 06/05/2019 -2.00  
3 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
4 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12A1 Đi học trễ 08/05/2019 -2.00  
5 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 09/05/2019 -4.00  
6 Thiều Vương Thái Dương 12A1 Đi học trễ 10/05/2019 -2.00  
7 Thiều Vương Thái Dương 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
8 Thiều Vương Thái Dương 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 06/05/2019 -2.00  
9 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Đi học trễ 06/05/2019 -2.00  
10 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Không chấp hành kỷ luật 06/05/2019 -4.00  
11 Nguyễn Thị Phượng Hằng 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
12 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 12A1 Đi học trễ 04/05/2019 -2.00  
13 Trần Bùi Thanh Hiền 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
14 Trần Bùi Thanh Hiền 12A1 Không chấp hành kỷ luật 09/05/2019 -4.00  
15 Phan Anh Khoa 12A1 Đồng phục, tác phong 09/05/2019 -2.00  
16 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
17 Phan Anh Khoa 12A1 Không chấp hành kỷ luật 09/05/2019 -4.00  
18 Trần Huỳnh Kim Ngân 12A1 Đi học trễ 10/05/2019 -2.00  
19 Trần Huỳnh Kim Ngân 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
20 Nguyễn Trần Phúc Nguyên 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
21 Đào Thị Tuyết Nhi 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
22 Mai Huỳnh Tuyết Nhi 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
23 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Đi học trễ 09/05/2019 -2.00  
24 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Không chấp hành kỷ luật 09/05/2019 -4.00  
25 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
26 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
27 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đi học trễ 10/05/2019 -2.00  
28 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 09/05/2019 -4.00  
29 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
30 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
31 Huỳnh Tú Như 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
32 Mã Thành Phát 12A1 Đi học trễ 09/05/2019 -2.00  
33 Mã Thành Phát 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
34 Mã Thành Phát 12A1 Vắng có phép 06/05/2019 0.00  
35 Mã Thành Phát 12A1 Không chấp hành kỷ luật 09/05/2019 -4.00  
36 Nguyễn Quốc Tài 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
37 Lê Thanh Thảo 12A1 Đi học trễ 09/05/2019 -2.00  
38 Lê Thanh Thảo 12A1 Đi học trễ 10/05/2019 -2.00  
39 Lê Thanh Thảo 12A1 Không chấp hành kỷ luật 09/05/2019 -4.00  
40 Trần Thanh Thảo 12A1 Đi học trễ 09/05/2019 -2.00  
41 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 07/05/2019 -4.00  
42 Trần Thanh Thảo 12A1 Không chấp hành kỷ luật 09/05/2019 -4.00  
43 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
44 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/05/2019 -2.00  
45 Lê Huỳnh Ngọc Tú 12A1 Đi học trễ 10/05/2019 -2.00  
46 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 09/05/2019 -2.00  
47 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Không chấp hành kỷ luật 09/05/2019 -4.00  
Tổng: -108.00 47
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48