download: Vi phạm tuần 35

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
2 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Vắng có phép 03/05/2019 0.00  
3 Võ Nam Duy 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 03/05/2019 -2.00  
4 Võ Nam Duy 10A1 Vắng có phép 02/05/2019 0.00  
5 Võ Nam Duy 10A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
6 Nguyễn Thị Anh Đào 10A1 Vắng có phép 19/04/2019 0.00  
7 Nguyễn Thị Anh Đào 10A1 Vắng có phép 03/05/2019 0.00  
8 Nguyễn Thành Đạt 10A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
9 Nguyễn Thụy Ngọc Hân 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 03/05/2019 -2.00  
10 Nguyễn Đức Huy 10A1 Vắng có phép 02/05/2019 0.00  
11 Trần Gia Huy 10A1 Vắng có phép 18/04/2019 0.00  
12 Hồ Thanh Hương 10A1 Đi học trễ 03/05/2019 -2.00  
13 Hồ Thanh Hương 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
14 Nguyễn Quốc Khánh 10A1 Đi học trễ 16/04/2019 -2.00  
15 Trần Thị Mỹ Kiều 10A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 02/05/2019 -4.00  
16 Nguyễn Nhật Minh 10A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 03/05/2019 -4.00  
17 Lý Minh Quý 10A1 Vắng có phép 03/05/2019 0.00  
18 Nguyễn Khải Sín 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 03/05/2019 -2.00  
19 Trần Ngọc Thảo 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 03/05/2019 -2.00  
20 Trần Ngọc Thảo 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
21 Trương Từ Thanh Thảo 10A1 Vắng có phép 03/05/2019 0.00  
22 Dương Minh Thư 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
23 Hứa Thị Quế Trang 10A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
24 Trần Ngọc Bảo Trâm 10A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 02/05/2019 -4.00  
25 Nguyễn Thị Thanh Tú 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 03/05/2019 -2.00  
26 Lê Châu Vân 10A1 Đồng phục, tác phong 02/05/2019 -2.00  
27 Phạm Như Ý 10A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 04/05/2019 -4.00  
Tổng: -40.00 27

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Lê Vũ Hoàng Anh 11A1 Vắng có phép 19/04/2019 0.00  
2 Nguyễn Trần Xuân Diệu 11A1 Vắng có phép 19/04/2019 0.00  
3 Phạm Quang Dự 11A1 Vắng có phép 19/04/2019 0.00  
4 Trần Thị Cẩm Dương 11A1 Đi học trễ 18/04/2019 -2.00  
5 Trần Thị Cẩm Dương 11A1 Không chấp hành kỷ luật 18/04/2019 -4.00  
6 Đoàn Trần Ánh Linh 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 02/05/2019 -2.00  
7 Nguyễn Thị Cẩm Ly 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 02/05/2019 -2.00  
8 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 02/05/2019 -2.00  
9 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 03/05/2019 -2.00  
10 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng có phép 19/04/2019 0.00  
11 Đặng Thị Kim Nhi 11A1 Đi học trễ 03/05/2019 -2.00  
12 Đặng Thị Kim Nhi 11A1 Vắng có phép 18/04/2019 0.00  
13 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 02/05/2019 -4.00  
14 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 03/05/2019 -4.00  
15 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 04/05/2019 -4.00  
16 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 18/04/2019 -2.00  
17 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 02/05/2019 -2.00  
18 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 03/05/2019 -2.00  
19 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 19/04/2019 0.00  
20 Lâm Phi Phụng 11A1 Vắng có phép 19/04/2019 0.00  
21 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 04/05/2019 -4.00  
22 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
23 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng có phép 18/04/2019 0.00  
24 Nguyễn Thị Thanh Thiện 11A1 Vắng có phép 19/04/2019 0.00  
Tổng: -40.00 24

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 02/05/2019 -4.00  
2 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
3 Thiều Vương Thái Dương 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
4 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Đi học trễ 17/04/2019 -2.00  
5 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Đồng phục, tác phong 03/05/2019 -2.00  
6 Nguyễn Thị Phượng Hằng 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 17/04/2019 -2.00  
7 Nguyễn Thị Phượng Hằng 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
8 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 12A1 Đi học trễ 04/05/2019 -2.00  
9 Phan Anh Khoa 12A1 Đi học trễ 18/04/2019 -2.00  
10 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng có phép 03/05/2019 0.00  
11 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
12 Trần Huỳnh Kim Ngân 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
13 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Đi học trễ 02/05/2019 -2.00  
14 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
15 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đi học trễ 18/04/2019 -2.00  
16 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
17 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng có phép 04/05/2019 0.00  
18 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Không chấp hành kỷ luật 18/04/2019 -4.00  
19 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 03/05/2019 -2.00  
20 Mã Thành Phát 12A1 Đi học trễ 02/05/2019 -2.00  
21 Mã Thành Phát 12A1 Đi học trễ 03/05/2019 -2.00  
22 Mã Thành Phát 12A1 Không chấp hành kỷ luật 03/05/2019 -4.00  
23 Lê Thanh Thảo 12A1 Đồng phục, tác phong 03/05/2019 -2.00  
24 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 18/04/2019 0.00  
25 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 04/05/2019 -2.00  
26 Lê Huỳnh Ngọc Tú 12A1 Vắng có phép 17/04/2019 0.00  
27 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 02/05/2019 -2.00  
Tổng: -48.00 27
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48