download: Vi phạm tuần 25

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Chửi thề, viết vẽ bậy 25/02/2019 -2.00  
2 Võ Nam Duy 10A1 Đi học trễ 25/02/2019 -2.00  
3 Nguyễn Thành Đạt 10A1 Đi học trễ 28/02/2019 -2.00  
4 Trần Ngọc Bảo Hân 10A1 Vắng có phép 27/02/2019 0.00  
5 Vương Gia Tân 10A1 Đi học trễ 25/02/2019 -2.00  
6 Trương Từ Thanh Thảo 10A1 Đi học trễ 01/03/2019 -2.00  
Tổng: -10.00 6

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Trần Minh Hiếu 11A1 Đồng phục, tác phong 26/02/2019 -2.00  
2 Hồ Thanh Ngân 11A1 Vắng có phép 27/02/2019 0.00  
3 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng không phép tăng tiết 27/02/2019 -2.00  
4 Huỳnh Thị Ngọc Nhi 11A1 Vắng có phép 25/02/2019 0.00  
5 Nguyễn Quỳnh Như 11A1 Vắng có phép 25/02/2019 0.00  
6 Nguyễn Quỳnh Như 11A1 Vắng có phép 27/02/2019 0.00  
7 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép tăng tiết 25/02/2019 -2.00  
8 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 26/02/2019 0.00  
9 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 01/03/2019 -2.00  
10 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép chính khóa 26/02/2019 -4.00  
11 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép tăng tiết 26/02/2019 -2.00  
Tổng: -14.00 11

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng có phép 01/03/2019 0.00  
2 Nguyễn Thị Thanh Dung 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 28/02/2019 -2.00  
3 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12A1 Đi học trễ 27/02/2019 -2.00  
4 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12A1 Vắng không phép chính khóa 01/03/2019 -4.00  
5 Trang Đài 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 28/02/2019 -2.00  
6 Nguyễn Thị Phượng Hằng 12A1 Vắng không phép tăng tiết 27/02/2019 -2.00  
7 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng có phép 01/03/2019 0.00  
8 Nguyễn Ngọc Linh 12A1 Vắng không phép tăng tiết 27/02/2019 -2.00  
9 Huỳnh Thị Thanh Ngân 12A1 Vắng có phép 01/03/2019 0.00  
10 Lương Thanh Ngân 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 28/02/2019 -2.00  
11 Trần Huỳnh Kim Ngân 12A1 Vắng không phép chính khóa 01/03/2019 -4.00  
12 Trần Huỳnh Kim Ngân 12A1 Vắng có phép 28/02/2019 0.00  
13 Trần Thị Mỹ Ngọc 12A1 Vắng có phép 27/02/2019 0.00  
14 Lê Nguyễn Hoàng Nhi 12A1 Đi học trễ 27/02/2019 -2.00  
15 Lê Nguyễn Hoàng Nhi 12A1 Đi học trễ 01/03/2019 -2.00  
16 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Đi học trễ 25/02/2019 -2.00  
17 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Vắng có phép 01/03/2019 0.00  
18 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng có phép 25/02/2019 0.00  
19 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng không phép chính khóa 01/03/2019 -4.00  
20 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép tăng tiết 27/02/2019 -2.00  
21 Nguyễn Thanh Diễm Quỳnh 12A1 Đi học trễ 27/02/2019 -2.00  
22 Nguyễn Thanh Diễm Quỳnh 12A1 Vắng không phép chính khóa 25/02/2019 -4.00  
23 Nguyễn Thanh Diễm Quỳnh 12A1 Vắng không phép tăng tiết 25/02/2019 -2.00  
24 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng không phép chính khóa 01/03/2019 -4.00  
25 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12A1 Vắng không phép tăng tiết 26/02/2019 -2.00  
26 Huỳnh Thị Quế Trân 12A1 Vắng có phép 01/03/2019 0.00  
27 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 25/02/2019 -2.00  
28 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 28/02/2019 -2.00  
Tổng: -50.00 28
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48