previous arrow
next arrow
Slider

Download: Đơn xin rút hồ sơ

TRƯỜNG THPT TÂN THÔNG HỘI

Ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Đ T: 37961848

COÄNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THPT Tân Thông Hội.

Tôi tên:................................................................................ CMND số : .............................................

Hiện cư ngụ tại : ...................................................................................................................................

Là phụ huynh của học sinh tên : .................................................... Ngày sinh :.........................    

Lớp : ……………………. Năm học : ................................... Trường THPT Tân Thông Hội.

Nay tôi viết đơn này kính xin Ban Giám hiệu cho tôi được rút toàn bộ  hồ sơ của con tôi

* Lý do: ..................................................................................................................................................   

Xin chân thành cảm ơn./.

* Ghi chú: Nhà trường sẽ xóa tên học sinh trong danh sách ngay sau khi đơn rút hồ sơ được Ban Giám hiệu ký duyệt và học sinh sẽ không được xét nhập học trở lại.

 

Xaùc nhaän cuûa GVCN

(Hoï teân vaø chöõ ký)

Ngày……tháng……năm 20…

Người làm đơn

(Ghi roõ hoï teân vaø chöõ kyù)

 

                                                                                                           

                                                                            

Xác nhận của Thư viện

Em: …………………………không thiếu sách

(Họ tên và chữ ký)

Thủ quỹ nhà trường xác nhận

Em: ……………………. …………………..

(Họ tên và chữ ký)

 

 

 

Ngày……tháng……năm 20…

HIEÄU TRÖÔÛNG

 
   

 

Học vụ đã giải quyết hồ sơ, ngày: ..............................................................................................   

Hồ sơ trả gồm:

1...........................................................................

2...........................................................................

3...........................................................................

4...........................................................................

5...........................................................................

6...........................................................................

Người trả hồ sơ                                                                                                                                                                                      

Ký tên

Người nhận hồ sơ

Ký, ghi rõ họ tên