previous arrow
next arrow
Slider

Download: Đơn xin học lại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

ĐƠN XIN HỌC LẠI

 
   

 

 

Kính gửiBan Giám hiệu Trường THPT Tân Thông Hội.

 

Em tên: ......................................................................................................................................

Ngày sinh:…..…….….……………………………..Nơi sinh: ............................................

Họ và tên cha: ................................................................................................

Họ và tên mẹ: .................................................................................................

Số điện thoại liên hệ : ...........................................................................................................

Em đã học lớp: ………………………………. ,năm học:..................................................

Em xin đăng ký học lại lớp: ………………. ,năm học: .................................................  

Lý do học lại: ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn!

 

Tân Thông Hội, ngày…….tháng…….năm 2019

Người viết đơn