previous arrow
next arrow
Slider

Download : Mẫu đơn chuyển trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

           

            Kính gửi:    

              - Hiệu trưởng Trường (đi)...................................................... ;

                        - Hiệu trưởng Trường (đến)...................................................

Tôi tên là:.................................................................................................................

Hiện cư ngụ tại :........................................................................................................

Điện thoại liên hệ :....................................................................................................

Là Cha (Mẹ) của học sinh:................................. ............ Sinh ngày:........................

Là học sinh lớp:.........năm học: 201.. – 201.. tại Trường THPT...............................

Quận (Huyện):................................... Tỉnh (TP):.....................................................

Kết quả cả năm:

- Học lực:....................................

- Hạnh kiểm:...............................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu hai Trường cho con tôi được chuyển từ Trường THPT ................................................ ......................................................................

Về học tại Trường THPT .........................................................................................

Lý do:.......................................................................................................................

.................................................................................................................................

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu hai Trường, gia đình tôi chân thành biết ơn./.

 

………....…, ngày …... tháng …… năm 20….

Ký tên

Duyệt của BGH Trường (đi)

Duyệt của BGH Trường (đến)