previous arrow
next arrow
Slider

Download: Đơn xin chuyển trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

           

            Kính gửi:

  • Sở Giáo dục và Đào tạo (đi): .................................................................. ;
  • Sở Giáo dục và Đào tạo(đến): ............................................................... ;
  • Hiệu trưởng Trường (đi): ......................................................................... ;
  • Hiệu trưởng Trường (đến): .......................................................................

Tôi tên là:................................................................................................................

Hiện cư ngụ tại :......................................................................................................

Điện thoại liên hệ :..................................................................................................

Là Cha (Mẹ) của học sinh:............................. ............ Sinh ngày:...........................

Là học sinh lớp:.........năm học: 201.. – 201.. tại Trường THPT.............................

Quận (Huyện):................................... Tỉnh:...........................................................

Kết quả cuối năm học :

- Học lực:....................................

- Hạnh kiểm:...............................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu hai Trường cho con tôi được chuyển từ Trường THPT .....................................................................................................................

Về học tại Trường THPT .......................................................................................

Lý do:.....................................................................................................................

................................................................................................................................

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu  hai Trường, gia đình tôi chân thành biết ơn ./.

 

………....…, ngày ….. tháng …… năm 20….

Ký tên

Duyệt của BGH Trường (đi)

Duyệt của BGH Trường (đến)